Informacja dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Suminie

Informacja dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Suminie.

W czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Suminie realizują zajęcia dydaktyczne w formie nauczania zdalnego przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego, Office365 oraz przez wypracowane komunikatory wychowawców z rodzicami np. Messenger, Whatsapp, portal Facebook, itp.

Wychowawca  ustali z rodzicami najdogodniejsze formy komunikacji.

O tej formie będą na bieżąco informowani uczniowie i rodzice.

Nauczyciele będą przekazywać bieżące informacje dotyczące nauczania zdalnego oraz zadania do wykonania za pomocą dziennika elektronicznego w zakładce „Zadania domowe” i poprzez wiadomości wysyłane do rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Informacje i zadania do wykonania mogą być także przesyłane na pocztę mailową rodziców, sms, mms.

Nauczanie zdalne będzie realizowane wg następujących zasad:

Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu będą zamieszczane przez nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem danej klasy – do godziny 9.00 na dany dzień.

Nauczyciel i rodzice dbają o z zachowanie właściwej higieny pracy umysłowej uczniów w domu.

Punkt przedszkolny:

Wychowawca punktu przedszkolnego za pośrednictwem dziennika elektronicznego współpracuje z rodzicami i przekazuje informacje, jakie zadania rodzic może realizować z dzieckiem, z jakich materiałów korzystać.

Oddział przedszkolny:

Wychowawca oddziału przedszkolnego za pośrednictwem dziennika elektronicznego współpracuje z rodzicami i przekazuje informacje, jakie zadania rodzic może realizować z dzieckiem, z jakich materiałów korzystać.

Klasy I-III:

Wychowawcy klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego („Zadania domowe” i poprzez wiadomości)  będą przekazywać informację, jakie zagadnienia wynikające z planu nauczania powinno dziecko zrealizować  w ramach nauczania w domu, najlepiej pod nadzorem rodziców. Informacja będzie na przykład dotyczyć tego, jakie fragmenty podręcznika lub strony ćwiczeń powinno dziecko wypełnić lub przeczytać pod nadzorem rodzica.

Klasy IV –VIII:

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego („Zadania domowe” i poprzez wiadomości)  będą przekazywać informację, polecenia i zadania do wykonania przez uczniów w domu. Sposób wykonania poleceń, termin przesłania wykonanych prac oraz adres mailowy, na który należy przesłać wykonane prace, zadania, prezentacje, itp. będą ściśle określone przez nauczyciela przedmiotu.

Wychowawcy będą koordynować działania nauczycieli uczących w danej klasie oraz za pomocą dziennika elektronicznego przekazywać bieżące informację dotyczące nauczania zdalnego.

Rodzice są zobowiązani do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym.  Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz o bieżącą współpracę z wychowawcą.

Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny („Zadania domowe” i  poprzez wiadomości) i systematycznego wykonywania zadań przesyłanych przez nauczycieli.

Na stronie internetowej szkoły, uruchomiona będzie zakładka „Nauczanie zdalne”, w której będą publikowane istotne informacje dotyczące e-learningu prowadzonego w naszej szkole w czasie zawieszenia zajęć lekcyjnych.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl zostały udostępnione e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Specjalnie dla ósmoklasistów – pakiety zadań od CKE

Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to także możliwość powtórzenia materiału. Szczególnie chcemy zadbać w tym czasie o uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. W tym celu Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII, który będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca.

Każdy taki zestaw będzie się składał z:

-     zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;

-     zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;

-     zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.

Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00. Zachęcamy do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE.

Materiały edukacyjne, platformy, strony, serwisy internetowe polecane na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

Informacja będzie na bieżąco aktualizowana wraz ze zmianą przepisów i sytuacji.

Dbajmy o siebie i swoich najbliższych w tym trudnym czasie.

Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zgłaszanie bieżących problemów dotyczących kształcenia na odległość:

1)      Adres poczty elektronicznej: pspsumin.br@gmail.com

2)      Dziennik elektroniczny – wiadomość do nauczyciela, wychowawcy klasy, dyrektora szkoły

3)      Telefon do szkoły – 795434385.

 

Barbara Rozwadowska – dyrektor szkoły